Nieuws

Is een bouwstop van flatgebouwen noodzakelijk ?

Op basis van een stedenbouwkundige verordening, oorspronkelijk van 2005, die in de binnenstad de maximale hoogtes vastlegt, toetst het College van Burgemeester en Schepenen de aanvragen aan de goede ruimtelijke ordening en weegt ze af of het project past binnen de ruimtelijke omgeving.

In de stad wordt hoogbouw geconcentreerd langs de grote invalswegen en langs het water. In de wijken, de dorpen en het beschermd historisch stadscentrum rond de Grote Markt is geen hoogbouw mogelijk.

De afgelopen jaren zijn er op basis van deze verordening heel wat méérgezinswoningen vergund en gebouwd. Zeer concreet werden in deze bestuursperiode (januari 2013-mei 2018) 327 woongelegenheden in méérgezinswoningen vergund. Heel vaak werden verlaten (bedrijfs- of handels)panden in de stad de locatie voor een woonproject, bijvoorbeeld de site Sierens in Dan. de Haenelaan, de glashandel Dochy in de Zuidstraat, het voedingsbedrijf Frigilunch, garage Citroën en meubelzaak De Zandbank in de Brugse Steenweg, het Forum in de Pannestraat, de Retorika op de Houtmarkt, de oude maalderij in de Vaartstraat en het verlaten schoolgebouw Brugje in de Lindendreef.

Daarnaast werden oude grote woonhuizen vervangen door nieuwe méérgezinswoningen (sociale flats in de Spreeuwenberg), huize Gomme in de Rozendalstraat, ...

******************************************************

… hoogbouw in het centrum en

niet aan de rand van de stad …

******************************************************

In tegenstelling met de grotere steden, stellen we vast dat door de keuzes in de verordening de hoogbouw in het centrum van de stad is gesitueerd en niet aan de rand van de stad.

De nabijheid van het winkelkerngebied en de ruime dienstverlening in de stad, zorgen ervoor dat deze oude bedrijfspanden nog aantrekkelijk zijn. Omgekeerd zijn deze nieuwe woonconcentraties ook een zegen voor de lokale middenstand en de horeca, want de potentiële klanten wonen steeds dichter en zijn met steeds veel méér.

Op het vlak van mobiliteit is dit een dubbeltje op zijn kant : enerzijds een (tweede) wagen is minder nodig omwille van de nabijheid van alle diensten en anderzijds is er steeds minder plaats om een (tweede) wagen op het openbaar domein te parkeren.

Het groeiend aantal méérgezinswoningen zal zeker nog een tijdje doorgaan. Trouwens de Vlaamse regering wil deze tendens nog extra stimuleren door een vrijstelling te verlenen van de onroerende voorheffing om verwaarloosde bedrijfspanden te slopen en te vervangen door woningbouw.

De creatie van dit nieuw aanbod aan méérgezinswoningen is vooral aantrekkelijk voor senioren van zowel de Kust, de dorpen of de eigen wijken. De eigen inwoners verlaten meestal hun eigen minder aangepaste woning. Daarbij komt nog dat de verlaten woning vaak een opportuniteit is voor jonge koppels om zich te vestigen in de stad. De strengere woonprogrammatie en complexe procedures zal trouwens nieuwe verkavelingen in open ruimtes steeds moeilijker maken.

Deze vaststelling blijkt ook de bevolkingscijfers. Sedert 2013 zijn er 437 extra inwoners geregistreerd in de stad Veurne. Hiermee is Veurne de vijf snelst groeiende stad van de provincie West-Vlaanderen. Veurne is de enige stad in de Westhoek waar de groei in alle leeftijdsgroepen (jongeren, veertigers, senioren, …) positief evolueert.

                                                                                    ********************************************************

                                             … Veurne is de vijf snelst groeiende

                                                     stad van West-Vlaanderen ..

                                                                                   ********************************************************

Het toenemend aantal woongelegenheden en inwoners is tenslotte ook voor de belastinginkomsten van de stad voordelig. Waar de hogere overheden vaak de factuur doorschuiven naar de gemeenten en steden, zorgen deze extra inkomsten dat de stad zonder belastingverhogingen haar dienstverlening kan moderniseren en uitbreiden.

Wie voorstander is van een stop op het vergunnen van méérgezinswoningen moet beseffen dat zij de huidige ontwikkelingsmotor doet stilvallen, waardoor de bevolking opnieuw zal krimpen, de dalende inkomsten gecompenseerd moeten worden door belastingverhogingen, grotere panden leeg blijven en nieuwe kankerplekken zullen ontstaan in diverse buurten en tenslotte de Veurnse economie doet vertragen.

Maar dit wil niet zeggen dat er geen nieuwe uitdagingen zijn op het Veurns ruimtelijk beleid ?

Een eerste uitdaging voor de volgende bestuursperiode is de vele interpretaties van de verordening te herijken naar de oorspronkelijke bedoeling van de verordening. Sommige interpretaties hebben ertoe geleid dat extra bouwlagen werden gebouwd.

Een tweede uitdaging is om na te gaan of het aantal straten waar vandaag hoogbouw mogelijk is, kan gereduceerd worden. Dit gaat gepaard met de wens om waardevolle erfgoedgebouwen te vrijwaren van verdwijnen. 

En tenslotte een derde – en misschien nog moeilijkere - uitdaging is of naast het bouwvolume een méérgezinswoning ook aan sommige architectonische kenmerken moet voldoen inzake materialen of uitzicht dat zo typisch is voor de stad zonder in een eenheidsworst te vervallen.

17 september 2018