Wonen in de stad

Raadpleeg hieronder de lijst met
beschikbare kavels in Veurne.

Verkaveling in de W. Van Gullikstraat

Verkaveling in de Zuidburgweg 

Inbreidingsproject in Bulskamp vergund

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde op 14 november de verkavelingsvergunning goed voor het bouwrijp maken van 13 nieuwe bouwloten in het centrum van Bulskamp.

De verkaveling heeft een oppervlakte van een kleine hectare en is volledig gesitueerd binnen de projectzone wonen van het RUP Bulskamp, dat in 2018 werd goedgekeurd. De verkaveling voldoet aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

In het noordwesten van de verkaveling wordt in de publieke groenzone van bijna 1.000 m2 een natuurlijke wadi voorzien. Deze wadi wordt aangelegd met kindvriendelijke hellingen. Het zal in natte periodes dienst doen als buffer- en infiltratiebekken, maar in droge periodes is het ook een speelomgeving voor kinderen. Daarnaast krijgt de verkavelaar de last opgelegd om financieel mee te participeren aan de herinrichting van het bestaande speelplein op het sportpark.

Er wordt een aantakking voorzien van een verhard fiets- en wandelpad van 3 m breed richting het sportpark ten oosten van de verkaveling. Ook de bestaande onverharde trage weg ten westen van de verkaveling en de brug, dat door de dorpsbewoners werd aangelegd en onderhouden, wordt behouden.

De bouwloten mogen maximaal voor de helft bebouwd worden. Minstens 30 % van het perceel moet onbebouwd en onverhard te zijn.

De nieuwe verkaveling wordt ontsloten via de W. Van Gullikstraat. De nieuwe weg zal een breedte hebben van 5,6 m, met een parkeerstrook aan één zijde en een groenstrook aan de andere zijde. In de verkaveling is er plaats voorzien voor 30 parkeergelegenheden op privaat en openbaar domein samen.